Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Gia Lai

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Gia Lai trình bày cơ sở lý luận về chính sách phát triển công nghiệp, thực trạng chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Gia Lai, hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Gia Lai.