Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn: Ảnh hưởng của văn học dân gian đối với thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn: Ảnh hưởng của văn học dân gian đối với thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải nhằm trình bày về 3 chương. Chương 1 trình bày văn học dân gian và mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết. Chương 2 trình bày ảnh hưởng của văn học dân gian đối với thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải qua hệ thống đề bài, chủ đề. Chương 3 trình bày ảnh hưởng của văn hóa dân gian đối với văn học dân gian đối với thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải qua thể loại, ngôn ngữ, hình ảnh.