Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ Thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ Thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng nghiên cứu lý luận và thực trạng việc quản lý hoạt động dạy học Mĩ thuật ở các trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đề xuất các biện pháp quản lý, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở các trường THCS.