Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở trung tâm Đại học mở Hà Nội tại Đà Nẵng

Mục tiêu bài Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở trung tâm Đại học mở Hà Nội tại Đà Nẵng nghiên cứu lý luận về quản lý chất lượng đào tạo Đại học theo hình thức vừa làm vừa học, tiến hành đánh giá thực trạng QLCL đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hình thức VLVH ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH ở Trung tâm ĐH Mở Hà Nội tại Đà Nẵng hiện nay.