Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay trong giai đoạn hiện nay bao gồm 3 chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý luận về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông. Chương 2 - Thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, biện pháp quản lý công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay.