Tăng chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát bằng phương pháp học tích cực

Mục đích của bài viết Tăng chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát bằng phương pháp học tích cực đề xuất một phương pháp học tích cực để thu thập các nhãn cho các điểm
dữ liệu nhằm làm tăng chất lượng của các thuật toán phân cụm nửa giám sát.