Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả chính sách Xúc tiến hỗn hợp của Ngân hàng Quân đội đối với nhóm khách hàng cá nhân tại thị trường thành phố Đà Nẵng

Đề tài mô tả thực trạng vận dụng các công cụ xúc tiến hỗn hợp của ngân hàng MB đối với thị trường Đà Nẵng; đánh giá hiệu quả của hoạt động xúc tiến hỗn hợp thông qua các kết quả kinh doanh của Chi Nhánh; đánh giá hiệu quả các chương trình xúc tiến thông qua khảo sát khả năng nhận biết thương hiệu, nhận thức về thương hiệu và hành vi trung thành của khách hàng cá nhân ở Thành phố Đà Nẵng;... Mời các bạn tham khảo.