Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích và đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch men Dacera của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco Đà Nẵng

Đề tài hệ thống hóa lý luận, thực tiễn về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; phân tích thực trạng và đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch men Dacera của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco Đà Nẵng; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ gạch men Dacera cho Công ty Cổ phần gạch men Cosevco Đà Nẵng.