Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Góc phố Danaco tại thành phố Đà Nẵng

Đề tài hệ thống hóa lý luận, thực tiễn về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm cà phê bột Danavip của công ty TNHH MTV Góc phố DANACO; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm cà phê bột Danavip cho công ty TNHH MTV Góc phố DANACO.