Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Sông Thu - Đà Nẵng

Thông qua việc thu thập và phân tích những ý kiến đánh giá của nhân viên về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Sông Thu - Đà Nẵng, đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực của công ty Sông Thu trong thời gian tới.