GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU : APACHE, PHP, MYSQL

Apache, PHP, MySQL là các phần của chương trình phần mềm mã nguồn mở.
Phần mềm này là sự hợp tác của những lập trình viên có đầu óc.Bằng việc thay đổi trên
những mã nguồn có sẵn, các lập trình viên trên thế giới tiếp tục hoàn thiện và phát triền
nó ngày càng trở nên mạnh hơn và hiệu quả hơn. Sự đóng góp của những người này
được đưa ra công khai cho người khác sử dụng mã nguồn, tạo ra các phần mềm nổi
tiếng trên thế giới....