Giáo trình lập trình SQL Server

SQL là một hệ thống quản trị CSDLQH (RDBMS) nhiều người dùng kiểu
Client/Server. Đây là hệ thống cơ bản dùng lưu trữ dữ liệu cho hầu hết các ứng dụng lớn
hiện nay. Ứng dụng kiểu Client/Server:
Một ứng dụng kiểu Client/Server bao gồm 2 phần: Một phần chạy trên Server(máy
chủ) và phần khác chạy trên các workstations (máy trạm).