Ebook Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long (Tập 1): Phần 2

Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long gồm 4 tập, tổng cộng 8.000 trang với hàng nghìn trang ảnh, đúc rút từ tinh hoa của hơn 1.600 bộ sách Hán, Anh, Pháp, Việt và hơn 2 vạn bài báo, tạp chí từ 1.000 năm qua viết về Thăng Long - Hà Nội. Mời các bạn cùng tìm hiểu về văn hiến Thăng Long - Hà Nội qua phần 2 cuốn sách.