Ebook Tổ chức chính quyền trung ương dưới triều Lê Thánh Tông (1460 - 1497): Phần 1

Ebook Tổ chức chính quyền trung ương dưới triều Lê Thánh Tông (1460 - 1497): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Vài nét đại cương về tổ chức chính quyền trung ương của các triều trước Lê Thánh Tông, tiểu sử vua Lê Thánh Tông, quan niệm quyền thần về vua, việc chọn người làm vua, quyền hạn và nhiệm vụ của vua, cách tổ chức các cơ quan hành chính trung ương,...