Ebook Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 1

Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 1 giới thiệu cho các bạn về quản lý nhà nước về dân tộc ở chính quyền cấp xã; Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở chính quyền cấp xã; Biên giới quốc gia và an ninh quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!