Ebook Những nhân vật lịch sử thời Đinh Lê: Phần 1

Tài liệu "Nhân vật lịch sử thời Đinh Lê" phần 1 trình bày tên, năm sinh, chức vụ, và các chiến công của các vị vua, các vị công thần thời Đinh Lê như: Đinh Tiên Hoàng đế; Lê Đại Hành Hoàng đế, Định Quốc công Nguyễn Bặc; Trung quốc vương Lê Long Cảnh; Thượng phụ quốc công Trần Minh Công; Đô hộ phủ sĩ sư Lưu Cơ; Ngoại giáp Đinh điền;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.