Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 1

Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 1 trình bày các nội dung: Chính sách thuộc địa của Pháp và tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng (1930-1935), phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam thời kỳ 1930-1935, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ 1936-1939. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.