Ebook Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị" giới thiệu tới người đọc các bài viết về các chủ đề: Nguồn gốc, giá trị và công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; di sản tư liệu và công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị; công tác nghiên cứu, bảo tồn và phục chế cổ vật cung đình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.