Ebook Chùa Bái Đính - Lã Đăng Bật

Ebook Chùa Bái Đính có nội dung giới thiệu về chùa Bái Đính là khu tâm linh lớn nhất Việt Nam với địa điểm xây dựng, diện tích xây dựng lớn nhất Việt Nam, quy mô xây dựng và các di tích có trong khu tâm linh này.