36 danh hương Thăng Long - Hà Nội (36 làng nổi tiếng Thăng Long - Hà Nội): Phần 1 - Vũ Ngọc Khánh

36 danh hương Thăng Long - Hà Nội (36 làng nổi tiếng Thăng Long - Hà Nội): Phần 1 giới thiệu về các làng nổi tiếng ở Hà Nội như làng Bát Tràng, Vùng Bưởi, làng Cố Đô, làng Chèm và Ba chạ anh em, làng chuông, làng Đa Sĩ, làng Đại Áng... Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.