Xác định paracetamol và axit ascorbic trong dược phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm

Trong bài báo này, nhóm tác giả nghiên cứu xác định paracetamol và axit ascorbic bằng phương pháp quang phổ đạo hàm trong hai loại thuốc bột sủi bọt phổ biến trên thị trường tân dược, đó là thuốc Hapacol Kids và Effe Paracetamol.