Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng Lustre Scade sử dụng điều kiện kích hoạt

Bài viết Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng Lustre Scade sử dụng điều kiện kích hoạt tập trung nghiên cứu việc kiểm thử tự động cho các ứng dụng Lustre/SCADE. Bài viết đề xuất kỹ thuật sử dụng các điều kiện kích hoạt trên mạng lưới toán tử (operator network) để sinh ra các dữ liệu thử một cách tự động.