Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán ứng dụng chiến đấu của phương tiện sát thương hàng không dựa trên văn phạm phi ngữ cảnh

Bài viết trình bày kết quả xây dựng mô hình toán để giải quyết các bài toán ứng dụng chiến đấu của phương tiện sát thương hàng không. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất sử dụng văn phạm phi ngữ cảnh để mô hình hóa lời giải của các bài toán ứng dụng chiến đấu của phương tiện sát thương hàng không.