Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử trong hệ Nd(III)-4-(3-metyl-2-pyridylazo) rezocxin - axit axetic bằng phương pháp trắc quang

Neodym là một trong những nguyên tố đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, y học và có khả năng tạo phức tốt với các phối tử vô cơ, hữu cơ. Trong các công trình trước, nhóm tác giả đã thông báo kết quả nghiên cứu sự tạo phức giữa một số ion kim loại với 4-(3-metyl-2- pyridylazo)rezocxin (3-CH3-PAR). Trong bài báo này, tiếp tục thông báo kết quả nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử trong hệ Nd(III)-(3-CH3-PAR)- CH3COOH bằng phương pháp trắc quang.