KĨ THUẬT TẠO ẢNH ĐỔ BÓNG TRÊN MẶT NƯỚC

Mở 1 bức ảnh người mà bạn muốn làm đổ bóng trên mặt nước , và 1 bức ảnh có cảnh mặt
nước ( Kĩ thuật tạo mặt hồ nước mời bạn đọc tại đây )