Giáo Trình Cơ học lý thuyết Tập 1 - GS. TSKH Đỗ Sanh

Tài liệu hay dành cho các bạn tham khảo. Cơ học là một trong những môn học nền tảng được giảng dạy trong các trường đại học kuy4 thuật, nó không chỉ là cơ sở cho hành loạt...