Ebook Ký giả chuyên nghiệp: Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng - Phần 2

Ebook Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng: Phần 2 sẽ chuyên chú vào phóng viên, phần tử nòng cốt của mọi bộ môn báo chí, và bàn về những trách nhiệm, lề lối hành nghề, luân lý chức nghiệp của anh cũng như các luật lệ chi phối báo chí. Phần này cũng nói đến những khía cạnh mới của báo chí Mỹ, tư trào phục vụ công ích trong các ngành truyền thông, các cách dùng tin đào sâu, diễn giải và phân tích trong các cột báo dành cho tin tức, làm tin về các vấn đề của giới tiêu thụ hàng hóa, về sinh thái học (ecology) cũng như các lĩnh vực chuyên biệt khác. Mời các bạn cùng tham khảo.