Ebook Ký giả chuyên nghiệp: Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng - Phần 1

Cuốn "Ký giả chuyên nghiệp: Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng" của tác giả John Hohenberg đề cập đến sự thực hành và nội dung công việc của báo chí và hãng thông tấn. Nội dung sách gồm có 4 phần, trong phần này sẽ trình bày một số khái niệm về công việc của ký giả và những phương tiện chính như ngôn ngữ, phương pháp, những thủ tục căn bản cũng như cách thức hành văn của ký giả. Mời các bạn cùng tham khảo.