Ebook Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 8: Mỹ thuật đời Minh

"Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 8: Mỹ thuật đời Minh" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật đời Minh. Trào lưu văn nhân họa sĩ cuối đời Minh, sự hưng khỏi của hoa điểu, tả ý và của nhân vật là hiện tượng đáng chú ý trong hội họa Trung Quốc thời này. Mời các bạn cùng tham khảo!