Ebook Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch: Phần 2

Ebook Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch: Phần 2 gồm 4 chương như sau: Chương v sự lột xác và quay về loại trừ bớt và đưa thêm hay là cách khám phá các giới hạn; chương vi trời cao đất thấp hay sự sắp xếp của hiện thực; chương vii nhất âm nhất dương chi vị đạo - hay con đường của sự điều chỉnh; chương viii biến đổi và tiếp nối, khởi đầu và giới hạn tối đa hay tương lai là tính vĩnh hằng duy nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.