Ebook Bổ trợ kiến thức Vật lí LTĐH trên kênh VTV2: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Bổ trợ kiến thức Vật lí LTĐH trên kênh VTV2" giới thiệu các nội dung: Hiện tượng giao thoa ánh sáng; quang phổ; hiện tượng quang điện; thuyết BO - quang phổ hidro - sự phát quang tia X; tính chất và cấu tạo hạt nhân; phản ứng hạt nhân; phóng xạ - phân hạch - nhiệt hạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.