• Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 4 - Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 4 - Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII): Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 4 - Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII)" bắt đầu từ sau sự kiện triều Mạc bị lật đổ (1529) đến hết triều Tây Sơn, phản ánh diễn biến lịch sử của đất nước trên các mặt chính trị - xã hội, kinh tế và văn hóa trong hai thế kỷ XVII và XVIII. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo...

   294 p thuviendanang 29/09/2022 3 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 4 - Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 4 - Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 4 - Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thời kỳ khủng hoảng của chế độ phong kiến và bùng nổ của phong trào nông dân; tình hình tư tưởng văn hóa từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   353 p thuviendanang 29/09/2022 1 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 5 - Từ năm 1802 đến năm 1858): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 5 - Từ năm 1802 đến năm 1858): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 5 - Từ năm 1802 đến năm 1858)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Triều Nguyễn thiết lập nhà nước quân chủ chuyên chế; hệ thống quản lý hành chính các địa phương; tổ chức hành chính, xã hội và chính sách của Nhà nước đối với làng xã; chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp; công nghiệp và...

   380 p thuviendanang 29/09/2022 2 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 5 - Từ năm 1802 đến năm 1858): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 5 - Từ năm 1802 đến năm 1858): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 5 - Từ năm 1802 đến năm 1858)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thương nghiệp; quan hệ đối ngoại; phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân; văn hóa; âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   339 p thuviendanang 29/09/2022 2 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 6 - Từ năm 1858 đến năm 1896): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 6 - Từ năm 1858 đến năm 1896): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 6 - Từ năm 1858 đến năm 1896)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tình hình Việt Nam trước khi Pháp xâm lược; cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược (giai đoạn 1858 – 1873); cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc Kỳ và Trung Kỳ (giai đoạn 1873 – 1884). Mời các bạn cùng tham khảo...

   220 p thuviendanang 29/09/2022 0 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 6 - Từ năm 1858 đến năm 1896): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 6 - Từ năm 1858 đến năm 1896): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 6 - Từ năm 1858 đến năm 1896)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phong trào kháng chiến chống Pháp (giai đoạn 1885 – 1896); những chuyển biến về chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. Nội dung các Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), Hiệp ước Giáp Tuất (1874), Hiệp ước Giáp Thân (1884) được...

   249 p thuviendanang 29/09/2022 1 0

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 1

  Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: sự tiến triển của các học thuyết cơ bản về chủ nghĩa tư bản; từ học thuyết Mác - Lênin đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; chủ nghĩa tư bản vào buổi bình minh của thế kỷ XX (1900-1918); chủ nghĩa tư bản...

   261 p thuviendanang 29/08/2022 17 0

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 2

  Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chủ nghĩa tư bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods và cuộc khủng hoảng dầu mỏ (1945-1973); chủ nghĩa tư bản thời đại toàn cầu hóa...

   341 p thuviendanang 29/08/2022 18 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1 trình bày các nội dung: Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy chính quyền ở Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm đầu thế kỷ XX, nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897-1914), tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX,... Mời...

   383 p thuviendanang 29/08/2022 17 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 2 trình bày các nội dung: Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh 1914-1918, phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh 1914-1918. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   279 p thuviendanang 29/08/2022 18 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 8: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 8: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 8: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1 cung cấp cho người đọc các niến thức: Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai sau chiến tranh thế giới thứ nhất và những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam, tình hình văn hóa - xã hội. Mời các bạn...

   294 p thuviendanang 29/08/2022 18 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 8: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 8: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 8: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 2 trình bày các nội dung: Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc sau chiến tranh, ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới tới cách mạng Việt Nam, phong trào yêu nước và công nhân ở Việt Nam đầu những năm 20 của thế kỷ XX, các tổ chức cách mạng ra đời trong những năm 1925-1929, Đảng...

   315 p thuviendanang 29/08/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số