Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác huấn luyện các đài ra đa đảm bảo bay

Bài viết xem xét những thực trạng khó khăn hiện nay trong công tác huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thông tin ra đa đảm bảo bay tại các trung đoàn không quân ở khu vực phía Nam. Đồng thời đưa ra những giải pháp nghiên cứu, xây dựng hệ thống phần mềm trên nền tảng công nghệ Web kết hợp với công cụ mô phỏng chuyên dụng để hỗ trợ công tác huấn luyện các đài ra đa đảm bảo bay và chia sẻ một số kết quả đạt được trong bộ sản phẩm về hệ thống này