Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 1

Cuốn sách "Việt sử Kỷ yếu" do tác giả Trần Xuân Sinh biên soạn ghi chép lại lịch sử nước ta từ Thời đại thượng cổ đến thời kỳ Thực dân Pháp đô hộ. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các thời kỳ: Thời đại thượng cổ; thời kỳ Bắc thuộc; thời đại tự chủ với các Kỷ nhà Ngô (939 - 965), Kỷ nhà Đinh (968 - 980), Kỷ nhà Tiền Lê (980 - 1009), Kỷ nhà Lý (1010 - 1225), Kỷ nhà Trần (1225 - 1400), Kỷ nhà Hồ (1400 - 1407), Kỷ Hậu Trần, Kỷ thuộc Minh, Khởi nghĩa Lam Sơn. Mời bạn đọc tham khảo.