Ebook Trò chuyện triết học: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Trò chuyện triết học". Phần 2 có những nội dung như: lý tưởng khoa học, bóng mát của một vĩ nhân, Các thước đo của văn hoá, tri thức là sức mạnh, những chặng đường công nghệ, nghịch lý của văn hoá,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.