Ebook Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn: Phần 1

Trong quyển sách "Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn", người viết đề cập tới một số khía cạnh của kinh tế và xã hội Việt Nam, đặt lại vài vấn đề liên hệ tới đời sống vật chất của người dân Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn. Nội dung sách gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Dân cư việt Nam dưới các vua nhà Nguyễn; tổ chức xã hội; giới sĩ phu; nông dân và các hoạt động nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.