• Sự phê phán của Marx và Engels về thực chất của công bằng xã hội

  Sự phê phán của Marx và Engels về thực chất của công bằng xã hội

  Bài viết trình bày chủ nghĩa Marx quan niệm về công bằng xã hội thực sự là cơ sở lý luận trong việc xác định mục tiêu giải phóng con người thoát khỏi chế độ xã hội áp bức và bất công. Trên cơ sở chỉ ra thực chất của công bằng xã hội trong chủ nghĩa tư bản, các nhà kinh điển mácxít đã làm rõ về sự khác biệt văn bản giữa công bằng...

   7 p thuviendanang 30/06/2021 26 0

 • Vịnh Hạ Long - một trung tâm văn hóa biển thời tiền sử ở vùng Đông Bắc Việt Nam

  Vịnh Hạ Long - một trung tâm văn hóa biển thời tiền sử ở vùng Đông Bắc Việt Nam

  Dựa vào những tài liệu khảo cổ học, vùng vịnh Hạ Long được biết đến là một trung tâm văn hóa biển nổi bật nhất Việt Nam thời tiền sử. Văn hóa Hạ Long ra đời là kết quả của quá trình phát triển nội sinh, với nhiều giai đoạn, từ văn hóa Soi Nhụ tới văn hóa Cái Bèo. Với bề dày trầm tích văn hóa nhân văn hàng vạn năm về trước, với quá...

   5 p thuviendanang 31/08/2021 22 0

 • Tư tưởng V.I.Lênin về giải phóng phụ nữ qua tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại” - Ý nghĩa đối với Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Tư tưởng V.I.Lênin về giải phóng phụ nữ qua tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại” - Ý nghĩa đối với Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết làm rõ những nội dung quan điểm của V.I.Lênin về giải phóng phụ nữ trong tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại”. V.I.Lênin đã đưa ra nhiều luận điểm cực kỳ quan trọng về giải phóng phụ nữ không những rất đúng trong thời kỳ đó mà nó còn giữ nguyên giá trị trong thời đại ngày nay. Qua đó, giúp chúng ta nghiên cứu, khai thác nhằm khắc phục...

   5 p thuviendanang 30/06/2021 22 0

 • Bảo tồn tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa

  Bảo tồn tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa

  Bài viết này tập trung vào công tác bảo tồn tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng, bao gồm cả những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của cư dân ven biển trong quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng hiện nay.

   5 p thuviendanang 31/08/2021 21 0

 • Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - di sản văn hóa dân gian đặc sắc trên đảo Lý Sơn

  Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - di sản văn hóa dân gian đặc sắc trên đảo Lý Sơn

  Khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ thức dân gian, văn hóa tín ngưỡng độc đáo của những người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đây là một sinh hoạt văn hoá cộng đồng điển hình không chỉ của người dân trên đảo Lý Sơn mà còn là ngày hội cố kết cộng đồng, biểu dương những giá trị của đời sống xã hội và văn hoá để tôn vinh sự...

   6 p thuviendanang 31/12/2020 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số