• Vai trò của tri thức khoa học trong đời sống xã hội – quan điểm của Francis Bacon

  Vai trò của tri thức khoa học trong đời sống xã hội – quan điểm của Francis Bacon

  Francis Bacon (1561 – 1626), nhà triết học duy vật Anh, người sáng lập chủ nghĩa duy vật kinh nghiệm Anh và ông tổ của khoa học thực nghiệm tự nhiên hiện đại, là người sáng lập tinh thần triết học mới. Ông là người đầu tiên lên tiếng đòi trả lại phẩm giá cho khoa học đã bị chìm lấp trong đêm trường trung cổ bởi thần học.

   6 p thuviendanang 31/10/2020 29 0

 • Góp bàn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam

  Góp bàn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam

  Sức mạnh mềm văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng với việc tạo dựng vị thế và tầm ảnh hưởng của mỗi quốc gia, dân tộc. Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam cần được xác định từ chính giá trị nội sinh, từ hệ giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, chỉ khi đó mới đủ sức nặng, đủ bản lĩnh, uy tín, sức thuyết phục và sức lôi cuốn,...

   6 p thuviendanang 28/02/2021 29 0

 • Sự phê phán của Marx và Engels về thực chất của công bằng xã hội

  Sự phê phán của Marx và Engels về thực chất của công bằng xã hội

  Bài viết trình bày chủ nghĩa Marx quan niệm về công bằng xã hội thực sự là cơ sở lý luận trong việc xác định mục tiêu giải phóng con người thoát khỏi chế độ xã hội áp bức và bất công. Trên cơ sở chỉ ra thực chất của công bằng xã hội trong chủ nghĩa tư bản, các nhà kinh điển mácxít đã làm rõ về sự khác biệt văn bản giữa công bằng...

   7 p thuviendanang 30/06/2021 29 0

 • Bảo tồn tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa

  Bảo tồn tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa

  Bài viết này tập trung vào công tác bảo tồn tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng, bao gồm cả những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của cư dân ven biển trong quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng hiện nay.

   5 p thuviendanang 31/08/2021 26 0

 • Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - di sản văn hóa dân gian đặc sắc trên đảo Lý Sơn

  Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - di sản văn hóa dân gian đặc sắc trên đảo Lý Sơn

  Khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ thức dân gian, văn hóa tín ngưỡng độc đáo của những người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đây là một sinh hoạt văn hoá cộng đồng điển hình không chỉ của người dân trên đảo Lý Sơn mà còn là ngày hội cố kết cộng đồng, biểu dương những giá trị của đời sống xã hội và văn hoá để tôn vinh sự...

   6 p thuviendanang 31/12/2020 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số