• Đổi mới hệ tư tưởng chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

  Đổi mới hệ tư tưởng chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

  Bài viết phân tích các quan điểm mới trong hệ tư tưởng chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Đó là những quan điểm mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, về vấn đề đại đoàn kết dân...

   11 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Quan niệm về cá nhân và xã hội trong lịch sử tư tưởng trước Mác và hiện đại ngoài Mác

  Quan niệm về cá nhân và xã hội trong lịch sử tư tưởng trước Mác và hiện đại ngoài Mác

  “Cá nhân” và “Xã hội” là những khái niệm cơ bản của các khoa học xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn có nhiều quan niệm khác nhau, nhiều “định nghĩa” khác nhau về “cá nhân” và “xã hội”. Trong bài viết này, tác giả khảo sát quan niệm của một số học giả phương Tây về “cá nhân” và “xã hội” nhằm cung cấp thêm những cách nhìn...

   11 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Tư tưởng của Minh Mệnh về đào tạo, sử dụng nhân tài

  Tư tưởng của Minh Mệnh về đào tạo, sử dụng nhân tài

  Cuộc đời trị vì đất nước giai đoạn triều Nguyễn và sự nghiệp của Minh Mệnh đã được nhiều học giả nghiên cứu trên những= phương diện khác nhau. Tuy nhiên, trên bình diện lịch sử triết học và tư tưởng giáo dục thì rất cần thiết phải làm sáng tỏ những đóng góp của Minh Mệnh về đạo làm người, về giáo dục con người và đặc biệt về...

   9 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Chủ nghĩa nhân văn của triết học Mác

  Chủ nghĩa nhân văn của triết học Mác

  Trên cơ sở phân tích nội dung của chủ nghĩa nhân văn và dòng chảy của chủ nghĩa nhân văn ở phương Tây, tác giả bài viết cho rằng, chủ nghĩa nhân văn là bản chất của triết học Mác; chủ nghĩa nhân văn của triết học Mác không những đoạn tuyệt với chủ nghĩa nhân văn của L.Phoiơbắc, mà còn biến chủ nghĩa nhân văn từ lý luận trừu tượng thành...

   8 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về động lực của lịch sử

  Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về động lực của lịch sử

  Trước C.Mác và Ph.Ăngghen, loài người chưa nhận thức đúng đắn về bản chất của lịch sử và động lực phát triển của nó. C.Mác và Ph.Ăngghen là những người đầu tiên nhận thức đúng đắn về bản chất của lịch sử và động lực phát triển của lịch sử. Tác giả bài viết phân tích quan điểm C.Mác và Ph.Ăngghen về động lực của lịch sử và...

   8 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay

  Bài viết trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời, đặt ra yêu cầu tiếp tục kế thừa, phát huy tư tưởng của Người về thi đua yêu nước và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của sự nghiệp cách mạng mới ở nước ta hiện nay.

   8 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Nâng cao trình độ tư duy lý luận cho sinh viên thông qua giảng dạy triết học

  Nâng cao trình độ tư duy lý luận cho sinh viên thông qua giảng dạy triết học

  Tư duy lý luận (TDLL) có vai trò rất quan trọng trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người. Nếu không có TDLL thì hoạt động của con người là mù quáng. Triết học là thế giới quan và phương pháp luận cho hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Vì vậy, giáo dục triết học có ý nghĩa quan trọng để góp phần hình thành TDLL cho con...

   8 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Vai trò của triết học Hy Lạp cổ đại đối với sự hình thành và phát triển triết học Mác

  Vai trò của triết học Hy Lạp cổ đại đối với sự hình thành và phát triển triết học Mác

  Bài viết phân tích những tác động của nền triết học ấy đối với C.Mác và Ph.Ăngghen. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, cũng như trong giai đoạn chín muồi về sau, C.Mác luôn đánh giá cao tư tưởng của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, coi đó là vũ khí lý luận hữu hiệu cần khai thác để đấu tranh, phê phán trật tự xã hội cũ và...

   9 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Vai trò của khoa học và công nghệ với sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại

  Vai trò của khoa học và công nghệ với sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại

  C. Mác đã từng dự đoán khi khoa học phát triển đến một mức độ nhất định sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Tiên đoán đó cho thấy C.Mác rất đề cao vai trò của khoa học trong việc thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện đại, tiên đoán đó của C.Mác...

   7 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay

  Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay

  Trong thời đại ngày nay do sự tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ, toàn cầu hóa và kinh tế tri thức nên có sự biến đổi nhanh chóng và phức tạp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bối cảnh đó cũng mang đến cả thời cơ và thách thức cho sự phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin.

   11 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam về trách nhiệm trong quan hệ gia đình

  Tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam về trách nhiệm trong quan hệ gia đình

  Nho giáo quan niệm “Quốc chi bản tại gia” nên rất coi trọng việc xây dựng các chuẩn mực về trách nhiệm trong quan hệ gia đình. Bài viết phân tích tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Ngô Thì Nhậm) về trách nhiệm trong quan hệ gia đình (cha - con, chồng - vợ, anh - em), từ đó rút ra những bài học có ý nghĩa nâng cao...

   15 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Trần Đại Nghĩa - nhà khoa học kiệt xuất, vị tướng khiêm nhường

  Trần Đại Nghĩa - nhà khoa học kiệt xuất, vị tướng khiêm nhường

  Trần Đại Nghĩa (1913 - 1997) là một nhà khoa học kiệt xuất (1), được mệnh danh là cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước, tên tuổi ông trở thành một huyền thoại đối với nhiều thế hệ người Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Những đóng góp của ông đối với công cuộc cách mạng Việt Nam vô...

   9 p thuviendanang 25/09/2019 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số